Tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittely UEF:ssa

TIETOSUOJA JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOSSA

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä koskevien säädösten huomioon ottamista yliopiston toiminnassa. Tarkoituksena ei ole tiedon suojaaminen, vaan ohjaaminen hyviin käytäntöihin ja yksityisyyden suojan turvaaminen henkilötietojen käsittelyssä. Itä-Suomen yliopisto kunnioittaa yksityisyyden suojaa ja käsittelemiensä henkilötietojen yksityisyyttä. Yliopisto sitoutuu tietosuojapolitiikassaan huolehtimaan käsittelemiensä henkilötietojen tietosuojasta ja tietoturvasta. Yliopisto noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Itä-Suomen yliopisto kertoo avoimesti henkilötietojen käsittelystä yliopiston toiminnassa.  Tietotilinpäätös kuvaa tietosuojan ja tietoturvan tilan Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2018.   Henkilötietojen käsittelyHenkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa. Esimerkiksi nimi, henkilötunnus, ammatti, sijaintitieto, sähköpostiosoite, valokuva, ääni, ip-osoite tai jopa auton rekisteritunnus voi olla henkilötieto, jonka käsittelyssä on otettava huomioon henkilön tietosuoja.  Henkilötietoja saa käsitellä vain silloin, kun siihen on laillinen peruste. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Itä-Suomen yliopistossa saat kohdasta Henkilötietojen käsittely UEF:ssa.

Mitä velvollisuuksia yliopistolla on henkilötietojen käsittelyssä?

Yliopiston velvollisuutena on mm. 

  • arvioida henkilötietojen käsittelyn riskit ja vaikutukset
  • osoittaa noudattavansa tietosuojasäädöksiä
  • kertoa henkilötietojen käsittelystä rekisteröidyille
  • nimittää tietosuojavastaava
  • ilmoittaa tietoturvaloukkauksista

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on?

Rekisteröidyllä tarkoitetaan sitä henkilöä, jonka henkilötietoja käsitellään. Tutustu rekistöridyn oikeuksiin tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.  

Itä-Suomen yliopistossa oikeuksiesi käyttämiseksi voit toimittaa sitä koskevan pyynnön yliopiston asiointipalvelun kautta (henkilökunta, opiskelijat) tai verkkosivuilta saatavalla lomakkeella tai olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan.

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.