Yhteistyöverkosto

Verkoston tarkoituksena on lisätä itäsuomalaisten yritysten ja asiantuntijoiden osaamista biotalouden alalta. Biotalous on laaja kokonaisuus ja se käsittää metsätalouden, kalatalouden ja vesiympäristöt, maatalouden (ruuan tuotanto), osan kemianteollisuudesta, osan rakentamisesta (puurakentaminen) sekä osan energiatoimialasta (biopohjaiset energianlähteet). Verkoston tarkoituksena on välittää kolmen korkeakoulun osaamista biotalouden eri toimialoilta.

Biotalouden koulutuksen ja TKI-toiminnan yhteistyönä on tunnistettu olemassa olevat ekosysteemit oivaksi verkoston toiminta-alustoiksi, jotka ovat Pohjois-Karjalassa Green Hub sekä Pohjois-Savossa Bio- ja kiertotalouden klusteri. Ekosysteemit tavoittelevat tutkimuksen, yrityskehittämisen sekä koulutuksen yhteistyötä. Yhteinen osaamisen kehittäminen ja koulutustarjonta tukevat ekosysteemien toimintaa ja yhteisestä viestinnästä hyötyvät kaikki osapuolet.

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.