Join-bioerko -hanke

Itä-Suomen kansainvälisen biotalousosaamisen kehittäminen työelämälähtöisen jatkuvan oppimisen keinoin

 • Vahvistamme Itä-Suomen biotalousosaamista yhdessä korkeakoulujen ja yritysten kanssa.
 • Biotalouden erikoistumiskoulutuksella opiskelija vahvistaa osaamistaan erikoistumiskoulutuksessa ja ratkaisee työelämälähtöisiä haasteita.
 • Bioneerit-verkosto kytkee biotalouden toimijoita koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen välillä.
 • Koulutusviennillä mahdollistetaan itäsuomalaisen biotalousosaamisen ja yritysten kansainvälistymistä.

Hankkeen kesto: 1.8.2020-31.12.2022

Onko yrityksessänne seuraavanlaisia tarpeita?

 • Yrityksessä tarvitaan biotalouden asiantuntijaa.
 • Yrityksessä tarvitaan osaamista joistakin biotalouden aihepiireistä.
 • Yritys pohtii kansainvälistymistä tai uusia markkina-alueita.
 • Yrityksellä on biotalouteen liittyvä kehittämishaaste.
 • Yritys haluaa edistää monialaista tuote- ja palvelukehitystä.

Join-bioerko -hanke voi tarjota ratkaisuja:

 • Työntekijä osallistuu biotalouden erikoistumiskoulutukseen.
 • Räätälöidään ja pilotoidaan tarpeisiin sopiva koulutus.
 • Hyödynnetään korkeakoulujen kansainvälisiä verkostoja ja opiskelijoita selvitysten tekemisessä.
 • Esitellään verkostoissa kotimaisia yrityksiä, tuotteita tai palveluita.
 • Ratkaistaan haaste tai osa siitä työpajatehtävänä, harjoituksena tai opinnäytetyönä tai suunnitellaan laajempi hanke sen ratkaisemiseksi korkeakouluyhteistyössä.
 • Kartoitetaan kumppaneita Bioneerit-verkoston avulla.

Lue lisää esitteestä! (pdf)

Joinbioerko-A3-esite, jonka sisältö on tekstissä kuvattu. Esitteessä on lisäksi toteuttajien eli UEF:n, Karelian ja Savonian logot sekä rahoittajan logot eli Ely-keskuksen ja Euroopan unionin sosiaalirahaston logot sekä Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo.

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on parantaa kasvavalla biotalousalalla jatkuvan oppimisen koulutustarjontaa sekä kehittää koulutuksen työelämälähtöisyyttä sekä pedagogisesti että substanssin osalta. Keskeisimpinä tavoitteina ovat: Biotalouden erikoistumiskoulutuksen ja siitä johdannaisten jatkuvan koulutuksen muotojen kehittäminen alueen työelämän tarpeisiin; Biotalouden kehittäjäverkoston (Bioneerit) luominen ja fasilitointi ja sen kytkeminen olemassa oleviin klustereihin sekä biotalouden koulutukseen sekä; koulutuksen ja yritysyhteistyön kansainvälisyyden kasvattaminen biotalouden ja jatkuvan oppimisen koulutusvientikokeiluiden kautta.

Hankkeen aikana mm. otetaan käyttöön biotalouden erikoistumiskoulutuksen uusi opetussuunnitelma, kerätään siitä palautetta ja suunnittellaan ja pilotoidaan pienempiä opetuskokonaisuuksia, jotta opintoja voidaan paremmin räätälöidä ja jotta valmius täsmäkoulutusten tarjoamiseen korkeakoulujen yhteistyönä paranee. Lisäksi hankkeessa kehitetään toimintamalli mentoriverkoston ja haastepankin rakentamiseksi sekä selvitetään edellytykset ja reunaehdot toiminnan jatkumiselle. Tähän liittyen järjestetään esim. hackaton/projektibuusteri- tai round table -tilaisuuksia ideoiden sparraamiseksi ja kehittämiseksi ja kehitetään sitouttamis- ja palkitsemismalli mm. mentoroinnin osalta. Kansainvälisen vaikuttavuuden rakentaminen tapahtuu pääasiassa koulutusvientikokeiluiden avulla ja erilaisia yhteistyömuotoja pilotoidaan yhdessä tai useammassa kohteessa (Etelä-Amerikka, Eurooppa, Aasia, Afrikka, Pohjoismaat). Biotalouden erikoistumiskoulutus kytkeytyy läheisesti yritysten kanssa tehtävään TKI-työhön ja ekosysteemien aluekehittämisen vahvuuksiin Itä-Suomessa. Pohjois-Savossa strategiatyössä on Biotalous valittu yhdeksi kahdeksasta TKI-kehittämisympäristöstä, joihin nyt kohdennetaan resursseja. Vastaavasti Pohjois-Karjalassa varsinkin metsäbiotalous on vahva osaamiskeskittymä. Osaltaan tämä koulutus vahvistaa alueellisten ja kansallisten biotalousalan klusterien muodostumista ja vahvistumista, mikä edesauttaa kytkeytymistä mm. EU:n Horizon-hankkeisiin.

Hankkeen tuloksena UEF:n, Karelian ja Savonian yhdessä toteuttama Biotalouden erikoistumiskoulutus kehittyy ja vastaa yhä paremmin työelämän tarpeisiin. Myös itäsuomalaisen biotalouden korkeakoulu- ja yritysyhteistyön brändi kehittyy ja kattaa jatkuvan oppimisen tarjontaa erikoistumiskoulutusta laajemmin. Mentorointi, jota on käytetty pedagogisena työkaluna biotalouden erikoistumiskoulutuksessa, laajenee alueen biotalousverkostoa vahvistavaksi toimintamalliksi ja toimii mm. korkeakoulujen ja yritysten välisenä tiedonsiirtotapana. Lisäksi koulutusvientikokeiluiden pohjalta löydetään biotalouden koulutusvientituotteista houkuttelevimmat sekä laaditaan toimintamalli palautteen keräämiseksi ja koulutusviennin kehittämiseksi.

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.