Osaamistavoitteet ja koulutuksen rakenne

Biotalouden erikoistumiskoulutus 30 op Itä-Suomessa

Osaamistavoitteet:

Koulutuksen jälkeen opiskelija

 1. Osaa tunnistaa, arvioida ja kehittää uusia biotalouden palveluita ja tuotteita kuluttajien nykyisten ja ennakoitujen tarpeiden pohjalta
 2. Hallitsee tuotantoon liittyvät pääbiomassavirrat sekä biotalouden sivujakeet ja niiden tarjoamat käyttöpotentiaalit   ottaen huomioon biomassojen ominaispiirteet ja hyödyntäen kiertotalouden ja digitalisaation mahdollisuuksia
 3. Kykenee yhdistämään olemassa olevia eri toimialojen prosesseja sekä tunnistaa uusia biomassojen tuotanto- ja käyttöprosesseja
 4. Osaa johtaa biotalouden innovaatioprosesseja
 5. Kykenee verkostoitumaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti muiden toimijoiden kanssa ja kykenee synnyttämään uusia verkostoja
 6. Osaa arvioida biotalouden eri toimien yhteiskunnallisia, ekologisia, kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia 
 7. Tuntee biomassojen tuotantoon ja käyttöön liittyvän kestävän hallinnan keskeiset periaatteet ja keinot mukaan lukien lainsäädännön

Koulutuksen rakenne

Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu vastaavat yhdessä Biotalouden erikoistumiskoulutuksessa Itä-Suomessa. Koulutus toteutetaan opintojaksoittain. Kullakin opintojaksolla on vastuukorkeakoulu, joka vastaa opetuksesta.

Koulutus koostuu kolmesta opintokokonaisuudesta:

 • Biotalous yhteiskunnassa (8 op)
 • Biotalouden prosessit (12 – 22 op)
 • Osaamista täydentävät opinnot (0 – 10 op)

Biotalous yhteiskunnassa -kokonaisuus on kaikille yhteinen ja se koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Hiilitaloudesta biotalouteen – biotalouden keskeiset käsitteet ja lainsäädäntö (2 op),
 • Biotalous verkostotaloutena (2 op),
 • Biotalouden ennakointi ja innovaatiot (2 op),
 • Muutoksen asiantuntijuus ja johtaminen biotaloudessa (2 op).

Biotalouden prosessit -opintojaksoista Biotalouden projekti (7 op) on kaikille yhteinen. Lisäksi opiskelija valitsee vähintään yhden 5 opintopisteen kokonaisuuden Biotalouden prosessit -opintojaksoista.

Biotalouden prosessien osaamista suuntaavia opintojaksoja ovat

 • Metsät, biotalous ja ilmasto: tutkimustuloksista käytäntöön (Itä-Suomen yliopisto)
 • Biojalostus (Itä-Suomen yliopisto)
 • Kiertotalous ja hiilijalanjälki (Savonia-ammattikorkeakoulu)
 • Biotalous ja energia (Karelia-ammattikorkeakoulu)

Lisäksi opiskelija valitsee muita osaamistaan täydentäviä opintoja 0-10 op. Näistä opinnoista sovitaan opintojen alussa laadittavassa henkilökohtaisessa opetussuunnitelmassa. Osaamista täydentävät opinnot voivat olla Itä-Suomen Biotalouden erikoistumiskoulutuksen Biotalouden prosessit –opintojaksoja tai muita soveltuvia opintoja konsortion korkeakouluista.  Korkeakoulujen opetustarjontaan voi tutustua seuraavien linkkien kautta: Itä-Suomen yliopisto, Karelia-amk ja Savonia-amk.

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.