Opetussuunnitelma

Kurssit löytyvät DigiCampuksesta hakemalla IS-bioerko -termillä.

Tässä on kuvattu opetussuunnitelma vuosille 2022-2023.

Opetuksen toteutusperiaatteet

Itä-Suomen biotalouden erikoistumiskoulutuksen opetus- ja oppimismuotoja ovat verkkoluennot, verkon kautta organisoitavat opetustuokiot (verkko-opetus), kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu sekä projektit/kehittämistehtävät/case-analyysit, joiden parissa opiskelijat työskentelevät omalla ajallaan joko korkeakoulujen laboratorioissa tai muualla sopien ohjauksesta ohjaajiensa kanssa. Kaikki opetus toteutetaan opiskelijalähtöisin menetelmin ja perinteistä luennointia koulutuksessa on vain vähän.  

Opintojen alussa opiskelija määrittelee itselleen kehittämisprojektin opettajien ja työelämän edustajien kanssa. Opintojen edetessä opiskelija soveltaa kunkin opintojakson oppisisältöjä tähän henkilökohtaiseen projektiinsa. 

Opintojen tavoitteellinen suoritusaika on 1,5 vuotta ja opetuskieli on suomi. 

Opintojaksokuvaukset

Biotalous yhteiskunnassa (8 op) 

Hiilitaloudesta biotalouteen – biotalouden keskeiset käsitteet ja lainsäädäntö (2 op) 

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää/osaa tunnistaa biotalouskäsitteen ja sen osa-alueet, biotalouden raaka-aineet ja perusprosessit, biotalouden globaalin merkityksen maapallolle, biotalousstrategiat EU:ssa ja Suomessa, biotalouden taloudellisen merkityksen Suomessa tällä hetkellä sekä mahdollisuudet tulevaisuudessa. Opiskelija tuntee myös keskeisen biotalouteen vaikuttavan lainsäädännön.

Sisällöt: 1.Biotalouden keskeiset määritelmät ja prosessit (noin 30 h työpanos): Vihreä, sininen, keltainen ja punainen biotalous, Biotalous uutena toimintatapana ja mahdollisuutena eri toimialoilla, metsäbiotalous, agrobiotalous, energian tuotanto, ympäristöteknologia ja kiertotalous, bioraaka-aineet ja materiaalit, luontopalvelut ja matkailu; 2.Keskeiset biotalouden strategiat ja politiikat (noin 10 h työpanos), Suomen biotalousstrategian päämäärät ja keskeiset toimenpiteet, Maapallo 2030, Pariisin kestävän kehityksen sopimus, EU 2020 strategia; 3. Tulevaisuus ja biotalouden uudet mahdollisuudet. 

Suoritustavat: Verkko-opiskelu ja oppimistehtävät.

Oppimateriaalit: Verkkomateriaali, muu opintojaksolla osoitettava materiaali.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty oppimisportfolion perusteella, opettajan arviointi ja palaute.

Työnjako ja opettajat: Karelia-ammattikorkeakoulu vastaa opintojakson toteuttamisesta. Vastuuopettajana toimii Anne Poutiainen.

Ajoitus: Kevätlukukausi 2022.

Muuta: Opetuskieli suomi, osa kurssimateriaalista on englanninkielistä. 

Biotalouden ennakointi ja innovaatiot (2 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelijat osaavat soveltaa tulevaisuusajattelua omassa työssään. He kykenevät analysoimaan biotalouden toimintaympäristöä hyödyntäen keskeisimpiä ennakointimenetelmiä. He osaavat arvioida biotaloudessa keskeisien innovaatioiden ja innovaatioitujen tarvetta ja tulevaisuuden menestymismahdollisuuksia. Tätä varten he ymmärtävät ennakoinnin käsitteenä ja tunnistavat eri innovaatiotyypit.  

Sisällöt: Tulevaisuudentutkimus, ennakointimenetelmät, tuoreimmat biotalouden ennakointiraportit, toimintaympäristöanalyysi, innovaatiotyypit, innovaatioiden omaksuminen, ennakointi- ja innovaatiojohtaminen yrityksissä.

Suoritustavat: Verkkoluennot (MOOC) (3 h), verkko-opetus (12 h), ennakointityöpaja lähitapaamisen yhteydessä (3 h + ennakko- ja jälkikäteistehtävät 7 h). Biotalousinnovaatioihin ja –ennakointiin kohdentuva syventymisesitelmä (ryhmä- tai parityö), reflektioessee (yksilötyö), dokumentoitu osallistuminen kurssin verkko-opetukseen (vähintään kolmeen neljästä osiosta). 

Oppimateriaalit: Luennoilla esitetty materiaali, biotalouden ennakointiraportteja. 

Arviointi: Hyväksytty/Hylätty osallistumis- ja työraporttien perusteella.  

Työnjako ja opettajat: UEF:in metsätieteiden osasto vastaa opintojaksosta. Vastuuopettaja on Teppo Hujala.  

Ajoitus: Kevätlukukausi 2022. 

Muuta: Opetuskieli suomi, osa kurssimateriaalista on englanninkielistä. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti biotalouden erikoistumiskoulutusta suorittaville. 

Muutoksen asiantuntijuus ja johtaminen biotaloudessa (2 op)  

Osaamistavoitteet: Opiskelija kykenee muutoksen asiantuntijana johtamaan organisaationsa ja tiiminsä muutosta kohti biotaloutta. Tätä varten hän tunnistaa organisaationsa ja/tai kehitysprojektinsa toimintaympäristön yhteiskunnalliset ja teknologiset muutoshaasteet ja osaa soveltaa yhtä tilanteeseen sopivaa organisaation kehittämisen ja/tai kehitysprojektin lähestymistapaa ja sen mukaisia kehittämisen työmenetelmiä. 

Sisällöt: Bio- ja kiertotalouden toimintaympäristön ja sen muutoksen jäsentäminen: mm. luonnonvarojen käytön uudelleen määrittyvä kestävyys: osallistava johtaminen (co-management); yhteiskuntavastuu (Corporate Social Responsibility); Biotalouden toimintaympäristön analysoinnin ja kehittämisen lähestymistavat ja teknologiat: mm. palvelumuotoilu, liiketoiminnan mallintaminen, Lean-johtaminen.

Suoritustavat: Kontaktiopetus (4 työpajapäivää), jonka aikana käytännön kehitystyötä ryhmissä ajankohtaisten työelämän ongelmien ratkaisujen ideoimiseksi. Kirjallisuus / verkkomateriaali. Työpajoihin liittyy ennakkotehtäviä sekä mahdollisesti jatkotehtäviä.  

Oppimateriaalit: Ennakkotehtävien ja kontaktijaksojen materiaalit.  

Arviointi: Osallistuminen työpajoihin ja osaamistesti verkossa.  Arvosana-asteikko hyväksytty/hylätty.   

Työnjako ja opettajat: UEF:in Metsätieteiden osasto vastaa opintojaksosta. Vastuuopettaja on Jukka Tikkanen. Opetukseen ja ohjaukseen osallistuvat lisäksi osakokonaisuuksien asiantuntijat kolmesta korkeakoulusta. 

Ajoitus: Kevät- ja syyslukukausi 2022.

Muuta: Opetuskieli suomi, osa kurssimateriaalista on englanninkielistä. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti biotalouden erikoistumiskoulutusta suorittaville. 

Biotalous verkostotaloutena (2 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja jäsentää verkostotalouden ja sen toimintaketjujen erilaisia ilmentymiä biotalouden alalla. Opiskelija osaa nimetä ja arvioida verkostotalouden kehittymisen kannalta kriittisiä tekijöitä ja niiden vaikutuksia perinteiseen yritysten toimintaympäristöön. Opiskelija ymmärtää ja osaa tulkita verkostotalouden hyödyt ja mahdolliset uhat yritystoiminnassa.

Sisällöt: Biotalouden toimintaympäristön ja sen muutosten jäsentäminen osana verkostotaloutta ja toimintaketjuja, verkostotalouden mahdollisuudet biotalouden alalla, digitalisaation ja paikkatiedon hyödyntäminen verkostotaloudessa.

Suoritustavat: Opiskelu tapahtuu verkko-opintoina. Opintojakso sisältää erityyppisiä oppimistehtäviä, jotka opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti. 

Oppimateriaalit: Verkkomateriaali, muu opintojakson aikana osoitettu materiaali. 

Arviointi: Itse- ja vertaisarviointi, ohjaavan opettajan antama arviointi. Arvosana-asteikko hyväksytty/hylätty. 

Työnjako ja opettajat: Savonia-ammattikorkeakoulu vastaa opintojaksosta. Vastuuopettajana toimii Tanja Pentinsaari. Opetukseen ja ohjaukseen osallistuvat eri alojen asiantuntijat. 

Ajoitus: Kevätlukukausi 2022.

Muuta: Opetuskieli suomi. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti biotalouden erikoistumiskoulutusta suorittaville. 

Biotalouden prosessit (12-22 op)

Biotalouden projekti (7 op)  

Osaamistavoitteet:  Opiskelija osoittaa kykynsä soveltaa koulutuksen keskeisiä osaamistavoitteita työelämälähtöisessä biotalousprojektissa. 

Sisällöt: Työelämälähtöinen kehittämisprojekti, jossa opiskelija hyödyntää eri opintojaksojen sisältöjä. Opintojaksolla määritetään aluksi tehtävä, suunnitellaan sen ratkaisemiseksi tarvittava projekti, arvioidaan projektin etenemistä opintojen kuluessa ja esitellään ja arvioidaan lopuksi projektin tuotokset.   

Suoritustavat: Henkilökohtainen opintosuunnitelma, projektisuunnitelma, portfolio, tulosten esittely ja jatkuvan oppimisen suunnitelma. 

Oppimateriaalit: – 

Arviointi: Itsearviointi, vertaisarviointi, toimeksiantajan arviointi ja ohjaajan arviointi. Arvosana-asteikko: hyväksytty/hylätty.  

Työnjako ja opettajat: Kukin korkeakoulu vastaa opintojaksosta omien opiskelijoidensa osalta.  Uefissa opintojaksosta vastaa metsätieteiden osasto ja jakson vastuuopettaja on Jukka Tikkanen. Karelia-amk vastuuopettaja on Sini Rantanen ja Savonia-amk  vastuuopettaja on Tanja Pentinsaari.

Ajoitus: Kevät- ja syyslukukausi 2022.

Muuta: Opetuskieli suomi. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti biotalouden erikoistumiskoulutusta suorittaville. 

Metsät, biotalous ja ilmasto: tutkimustuloksista käytäntöön (5 op)  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa metsäntutkimuksen tuoreisiin tuloksiin nojautuen tärkeitä metsäbiotalouden muutosajureita ja päivittää omaa ammatillista osaamistaan niihin liittyen.  

Sisällöt: Metsätutkimuksen uusimmat tulokset metsätieteiden erikoistumisaloilla ja miten ne haastavat metsätalouden käytännön prosessit.  

Suoritustavat: Opiskelija laatii opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa henkilökohtaisen suunnitelman. Tätä varten hän valitsee kolme metsätieteiden erikoistumisaloista. Opintosuunnitelmaan sisältyy ohjattua opiskelua (luentoja, verkko-opintoja, harjoitustöitä tai maastoretkiä); kirjallisuuteen perehtymistä ja osaamisen päivitystesti (tentti tai arvioitavia harjoitustehtäviä). 

Oppimateriaalit: Kontaktijaksoilla osoitettava kirjallisuus, ohjelmistot ja verkkomateriaali liittyen valittuihin erikoistumisaloihin. 

Arviointi: Osaamisen päivitystesi, arvosana-asteikko hyväksytty/hylätty.  

Työnjako ja opettajat: UEF:in Metsätieteiden osasto vastaa opintojaksosta. Vastuuopettaja Jukka Tikkanen. Opetukseen ja ohjaukseen osallistuvat lisäksi kunkin osakokonaisuuden professorit ja yliopistotutkijat, tai ulkopuoliset asiantuntijat muista tutkimusorganisaatioista. 

Ajoitus: Kevät- ja syyslukukausi 2022. 

Muuta: Opetuskieli suomi, osa kurssimateriaalista on englanninkielistä. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti biotalouden erikoistumiskoulutusta suorittaville. 

Kiertotalous ja hiilijalanjälki (5 op) 

Osaamistavoitteet: Opintojakson käytyään opiskelija osaa määritellä kiertotalouden tärkeimmät tavoitteet, painopistealueet, käsitteet sekä nimetä niiden taustalla vaikuttavat globaalit ajurit. Opiskelija tunnistaa ja osaa määrittää erilaisia biotalouteen liittyviä sivuvirtoja (teollisuus, yhdyskunnat ja maatalous) ja arvioida niiden hyödyntämismahdollisuuksia materiaalikierrossa tai energiana. Opiskelija tietää hiilijalanjäljen määrittämiseen liittyvät standardit ja laskentaperusteet sekä osaa soveltaa ja analysoida menetelmiä käytäntöön.

Sisällöt: Kiertotalouden keskeiset määritelmät ja käsitteet sekä kiertotalouden keskeiset strategiset linjaukset. Biotalouden sivuvirrat ja, niiden hyödyntäminen; teolliset symbioosit, teollisuuden ja maatalouden sivuvirrat ja niiden hyödyntäminen materiaaliksi tai energiaksi. Hiilijalanjälki ja standardit, laskentaperusteet ja soveltaminen.

Suoritustavat: Opiskelu tapahtuu verkko-opintoina. Opintojakso sisältää erityyppisiä oppimistehtäviä, jotka opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti. 

Oppimateriaalit: Verkkomateriaali, muu opintojakson aikana osoitettu materiaali. 

Arviointi: Itsearviointi, vertaisarviointi ja ohjaavan opettajan antama arviointi.  

Arvosana-asteikko: Hyväksytty/hylätty. 

Työnjako ja opettajat: Savonia-ammattikorkeakoulu vastaa opintojaksosta. Vastuuopettajana toimii Tanja Pentinsaari.

Ajoitus: Kevät- ja syyslukukausi 2022. 

Muuta: Opetuskieli suomi. Osa materiaalista on englanninkielistä. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti biotalouden erikoistumiskoulutusta suorittaville. 

Biojalostus (5 op)  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee biojalostusprosessien tuotteiden prosessointi- ja analysointitekniikat pääpiirteiltään. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan biojalosteiden tutkimus- ja tuotekehitystä suunniteltaessa ja toteutettaessa.  

Sisällöt: Erotus- ja puhdistustekniikat (erityisesti termiset- ja uuttotekniikat, suodatus, HPCCC, tislaus, kiteytys,…); Sovelluslähtöinen kemiallinen ja mikrobiologinen analytiikka; Sovellukset ja niiden kehitys (esim. hienokemikaalit, terveys- ja lääkevalmisteet, ravintoaineet, elintarvikkeet, aromit ja hajusteet, funktionaaliset tuotteet, (bio)materiaalitekniikka); hyväksyttämiseen ja kaupallistamiseen liittyviä näkökohtia.

Suoritustavat: Verkkoluennot, verkko-opetus, omatoiminen opiskelu ja kontaktiopetus, jonka aikana perehdytään analyysitekniikoihin käytännössä ja sovellusesimerkein. Tekniikoiden esittelyissä keskitytään yritysten mahdollisuuksiin hyödyntää tekniikoita omassa T&K&I-kohteessaan tai sovellukseensa. Opiskelija palauttaa vastaukset verkko-opetustehtäviin

Oppimateriaalit: Opintojakson yhteydessä osoitettava materiaali. 

Arviointi: Pienryhmän oma arviointi ja opettajien suorittama sanallinen arviointi. Arvioinnissa huomioidaan myös opiskelijoiden kirjallinen itsearviointi ja verkkotehtävien suoritus. Arvosana-asteikko hyväksytty/hylätty. 

Työnjako ja opettajat: UEF Sovelletun fysiikan laitos vastaa opintojaksosta. Toteutukseen osallistuvat myös SIB Labs, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö ja Farmasian laitos. Vastuuopettajana toimii prof. Reijo Lappalainen. Opetukseen osallistuu myös useiden laitoksen henkilöstöä, mm. FT Laura Tomppo, dos. Arto Koistinen, FT Jenni Korhonen ja prof. Seppo Auriola.  

Ajoitus: Kevät- ja syyslukukausi 2022. 

Muuta: Opetuskieli suomi, osa kurssimateriaalista on englanninkielistä. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti biotalouden erikoistumiskoulutusta suorittaville. 

Biotalous ja energia (5 op) 

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee uusiutuvan energian tuotantoon liittyvän lainsäädännön ja keskeiset taloudelliset ohjauskeinot ja pystyy hyödyntämään niitä energiahuollon uudistamisessa. Opiskelija ymmärtää hajautetun energiantuotannon mahdollisuudet. Opiskelija tuntee energiaratkaisujen teknologiavaihtoehdot ja mitoituksen periaatteet sekä osaa hyödyntää teknis-taloudellista tietoa päätöksenteon tukena. Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa energiatuotannon liiketoimintamalleja.

Sisällöt: Yhteiskunnallinen päätöksenteko energiabiotaloudessa ja energiantuotannon taloudelliset ohjauskeinot. Hajautetun energiantuotannon mahdollisuudet. Energiaratkaisujen suunnittelu ja mitoitus.   Uudistuva energialiiketoiminta ja –yrittäjyys. 

Suoritustavat: Verkko-opiskelu; webinaarit ja oppimistehtävät 

Oppimateriaalit: Opintojakson yhteydessä osoitettava materiaali. 

Arviointi: Itsearviointi, vertaisarviointi ja opettajien antama arviointi. Arvosana-asteikko hyväksytty/hylätty. 

Työnjako ja opettajat: Karelia-ammattikorkeakoulu vastaa opintojakson toteutuksesta. Vastuuopettajana toimii Anniina Kontiokorpi. Opetukseen osallistuvat lisäksi energia-alan opettajat ja asiantuntijat Markus Hirvonen ja Juha Kilpeläinen.

Ajoitus: Kevät- ja syyslukukausi 2022.

Muuta: Opetuskieli suomi, osa kurssimateriaalista on englanninkielistä. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti biotalouden erikoistumiskoulutusta suorittaville. 

Osaamista täydentävät opinnot (0-10 op)

Osaamista täydentävistä opinnoista sovitaan opintojen alussa laadittavassa henkilökohtaisessa opetussuunnitelmassa. Osaamista täydentävät opinnot voivat olla Itä-Suomen Biotalouden erikoistumiskoulutuksen osaamista suuntaavia opintojaksoja tai konsortion korkeakoulujen avoimen korkeakoulun opintotarjontaan kuuluvia opintoja (osallistumismaksut selvitettävä) tai vastaavat opintojaksot muista korkeakouluista.

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.