Koulutusmatka biohiilen tuotanto- ja myyntiorganisaatioihin

Toisen biohiileen keskittyvän koulutusmatkan tarkoituksena oli tutustua Suomessa kehitettyihin nykyaikaisiin biohiilen tuotantomenetelmiin ja biohiilen markkinoihin. Matka järjestettiin 12.10.2022.

Raussin Energia Oy

Ensimmäinen vierailukohde oli Kouvolassa Raussin Energia Oy. Raussin Energia Oy:n omistaja/toimitusjohtaja Taisto Raussi kertoi yhtiön historiaa ja esitteli biohiilen tuotantoa. Biohiilen tuotantolaite oli toiminnassa, joten pääsimme tutustumaan koko laitekokonaisuuden toimintaan sekä ”hypistelemään” niin raaka-ainetta (metsähake) kuin valmista biohiiltä. Biohiilen tuotantolaitetta on kehitetty pitkään sekä yhtiön toimesta että mm. VTT:n kanssa. Yhtiö on osallistunut mm. EU:n Mobile Flip-hankkeeseen jonka kautta VTT tuli mukaan kehittämiseen. Laitteen kehittäminen on ollut jonkin aikaa tauolla, syynä mm. laitteeseen käytettävien erikoisteräksien huono saatavuus. Yhtiö on halukas neuvottelemaan laitteen tuotantolisenssistä. Yhtiö on toiminut pitkään myös turpeentuotannon parissa, yhtiöllä on konepaja jossa valmistetaan laitteita mm. turpeen nostoon.

Raussin Energia Oy:n biohiilen tuotantolaite tuottaa sekä biohiiltä että bionesteitä. Laitteen kapasiteetti on n. 6 m3/h puuhaketta sisään, tuotteena n. 1-2 m3/h biohiiltä sekä joitain kymmeniä litroja bionesteitä/h. Tuotannon määrä riippuu paljon valitusta prosessilämpötilasta, raaka-aineesta ja viipymäajasta.

Laitteen operointiin ei tarvita kovinkaan paljoa ulkopuolista energiaa, lähinnä sähköä kuljettimien ja puhaltimien käyttöön sekä jonkin verran vettä kaasujen kondensointiin. Prosessi on lämmön suhteen lähes omavarainen, laitteen käynnistyksen yhteydessä alkulämpö tulee laitteistoon integroidusta puupolttimesta. Prosessissa syntyvät kondensoimattomat pyrolyysikaasut poltetaan erillisellä polttimolla, mistä saadulla lämmöllä esikuivataan prosessiin tuleva raaka-aine (esimerkiksi puuhake).

Raussin Biohiilien tuotantolaitos

Carbons Finland Oy

Seuraavana tutustumiskohteena oli kouvolalainen Carbons Finland Oy joka on kotimainen biohiilen tukkuri. Toimitusjohtaja/omistaja Markku Suutari esitteli yhtiötä sekä yhtiön tuotteita. Yhtiön strategiana on ostaa biohiiltä ja seulonnan sekä pakkaamisen avulla tehdä asiakkaille soveltuvia tuotteita.
Seulottu biohiili pakataan joko kuluttajalle soveltuviin pienpakkauksiin tai isompiin suursäkkeihin. Biohiiltä käytetään lähinnä kasvualustoissa, maaperän lisäaineena ja veden sekä kaasun suodatuksessa. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu myös ns. biohiilimakkarat joita voidaan käyttää mm. ojissa hulevesien ravinteiden ja kiintoaineiden poistoon. Biohiilimakkarat ovat joko kokonaan biohiiltä tai biohiilen ja hakkeen sekoituksia, käyttökohteesta riippuen.

Ecomation Oy

Viimeisenä vierailukohteena oli savonlinnalainen Ecomation Oy. Yhtiö valmistaa biohiilen tuotantolaitteita. Toisin kuin esim. Raussin Energian laite, Ecomationin laitteet käyttävät prosessin lämmitykseen sähköä. Aluksi Ecomation:n toimitusjohtaja Rolf Tollander ja tuotantojohtaja Tommi Pajala kertoivat yhtiön historiasta ja taustoista miten yhtiö oli päätynyt kehittämään biohiililaitoksia. Ecomation Oy:n biohiilen tuotantolaitteistot perustuvat vaakakuljettimiin jotka kuljettavat raaka-aineen sähkövastusten päällä kaasutiiviin laitteiston sisällä. Kuljettimia on useassa tasossa. Pyrolysoitunut materiaali jäähdytetään ja sammutetaan vesikiertoisilla lauhduttimilla. Pyrolyysikaasuja kondensoidaan kahdella kondensoijalla, kondensoimattomat kaasut poltetaan soihdussa josta saatavaa energia voi käyttää esim. kuivaukseen tai muuhun vastaavaan käyttötarkoitukseen.

Ecomationin laitteistolla voidaan prosessoida myös muita kuin biopohjaisia materiaaleja. Yhtiö on testannut laitteiston soveltuvuutta mm. kumiin ja muoviin. Yhtiöllä on käytössä myös pienen kokoluokan prosessointilaitteet, joilla voi tehdä nopeita kokeita tai TKI-toimintaa palvelevia ajoja eri materiaalien soveltuvuudesta pyrolyysiin sekä tutkia millaisia tuotteita (neste, kaasu ja kiinteä) eri materiaaleista saadaan.

Koulutusmatkalla saatiin hyvä kuva erilaisten biohiililaitosten toimintaperiaatteista sekä biohiilimarkkinoista ja erilaisista biohiileen pohjautuvista tuotteista.

Kirjoittanut: Kasperi Vuorikari, Savonia AMK ja Kim Blomqvist, Karelia AMK

 

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.